i-thin | QUÂN & NHẬT ANH | 2021 (Đính hôn)

i-thin | QUÂN & NHẬT ANH | 2021 (Đính hôn)

i-thin TRÚC QUÂN & NHẬT ANH | 17.05.2021 Bảo Te Wedding Planner Tụi mình là vừa i-thin. i-thin như thế nào? Nhật Anh và Trúc Quân ở cạnh nhau như cách tụi mình nhìn thấy – nó là vừa i thin. Nhật Anh nóng tính và nhiều áp lực công