TÚP LỀU LÝ TƯỞNG | TRÌNH & TIẾN

Phương Trình đến gặp chúng mình và nói cần làm đám cưới ở Bình Dương, tại nhà. Vì thế rất mong muốn ekip chúng mình sẽ có mặt đầy đủ vào ngày vui của Trình và Tiến. Sau khi cả nhà Trình lên văn phòng để xem hợp đồng thì