DÍNH | CHANG & LỘC | 2023

DÍNH | CHANG & LỘC | 2023

DÍNH CHANG & LỘC | 11.03.2023 ATtu Wedding Planner “Dính” là động từ có ý nghĩ “bám chặt lấy như được dán vào,  gắn vào, khó gỡ, khó tách ra”.  Như một hình xăm, như một miếng cao dán,  như Chang & Lộc. Như tình yêu! ĐÁM CƯỚI ĐÀ LẠT